CHỨC NĂNG PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG

Các phòng chức năng

CHỨC NĂNG PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG

12/04/2019 14:13:59


Chức năng và Nhiệm vụ Phòng Quản lý Quy Hoạch Xây dựng & Môi trường

Chức năng:

Thực hiện chức năng tham mưu Lãnh đạo Ban quyết định các vấn đề thuộc lĩnh vực quy hoạch xây dựng phát triển, chuẩn bị đầu tư, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cấp phép xây dựng trong các KCN trên địa bàn tỉnh; Theo dõi, phối hợp, đôn đốc các đơn vị và địa phương có liên quan triển khai thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng để khởi công xây dựng các KCN và đầu tư các công trình hạ tầng ngoài hàng rào hỗ trợ các KCN.

Nhiệm vụ:

- Tổ chức xây dựng, điều chỉnh và quản lý thực hiện quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết khu công nghiệp, tiến độ phát triển khu công nghiệp; Theo dõi, tham mưu cho lãnh đạo Ban phối hợp với các địa phương và cơ quan chức năng thúc đẩy công tác đầu tư xây dựng công trình ngoài hàng rào phục vụ KCN;

- Xây dựng  kế hoạch  vốn chuẩn bị đầu tư phát triển các KCN theo chương trình, kế hoạch hàng năm của Ban, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định, phối hợp với Văn phòng theo dõi chế độ giải ngân theo kế hoạch;

- Thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án nhóm B, C; Tham mưu cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Kiểm tra, báo cáo chất lượng công trình; Tham mưu xây dựng Điều lệ quản lý các KCN trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành kiểm tra, thanh tra việc triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng của các doanh nghiệp và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong KCN theo quy định;

- Tham mưu cho lãnh đạo Ban theo dõi, kiểm tra, giám sát và phối hợp với chủ đầu tư, các ngành, địa phương có liên quan thực hiện công tác đền bù giải tỏa các KCN, khu tái định cư, khu dân cư đô thị và các công trình ngoài hàng rào KCN phục vụ các khu công nghiệp;

- Phối hợp với các phòng chuyên môn trong Ban để thực hiện những nhiệm vụ chung do lãnh đạo Ban phân công. Phối hợp thực hiện công tác pháp chế, thông tin trang web, các báo cáo liên quan của phòng và các vấn đề liên quan khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo.


Điện thoại liên hệ: 0623834900

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các phòng chức năng - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech