CHỨC NĂNG PHÒNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Các phòng chức năng

CHỨC NĂNG PHÒNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

18/09/2014 08:23:29

1. Chức năng:
Thực hiện chức năng phối hợp các cơ quan liên quan và tham mưu Lãnh đạo Ban quyết định các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong các KCN, các doanh nghiệp trong KCN.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
a) Tham mưu cho Lãnh đạo Ban xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường, công tác quản lý môi trường các KCN và các doanh nghiệp trong KCN;
b) Tham gia ý kiến với các Bộ, ngành và UBND tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, giải pháp có liên quan đến công tác bảo vệ và quản lý môi trường trong các khu công nghiệp;
c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh và UBND các cấp :
- Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường cho các chủ đầu tư KCN, doanh nghiệp KCN;
- Triển khai, khuyến khích áp dụng mô hình sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp KCN;
- Tổ chức quan trắc, đánh giá hiện trạng môi trường các KCN. Định kỳ lập báo cáo chuyên đề về việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường của KCN, định kỳ lập báo cáo chuyên đề trình lãnh đạo Ban và các cơ quan quản lý bảo vệ môi trường.
- Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm việc chấp hành bảo vệ môi trường của các KCN, các doanh nghiệp KCN theo quy định và theo cam kết bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường của doanh nghiệp.
- Giải quyết các tranh chấp liên quan đến môi trường giữa các doanh nghiệp KCN.
d) Hướng dẫn, tư vấn, giúp đỡ doanh nghiệp KCN thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường, quan trắc định kỳ hàng năm, công tác khai báo và lập hồ sơ quản lý chất thải nguy hại, chất thải rắn, chất thải lỏng, chất thải khí theo quy định.
e) Chủ trì phối hợp với các Phòng thuộc Ban và các cơ quan Ban ngành, địa phương có liên quan tham mưu cho Lãnh đạo Ban trong việc di dời các Doanh nghiệp hoạt động trong các KCN liên quan đến ô nhiễm môi trường; tham mưu bố trí ngành nghề vào các KCN đảm bảo về môi trường để tăng cường thu hút đầu tư, phát triễn bền vững.
g) Thực hiện công tác pháp chế, thông tin trang web, các báo cáo liên quan của phòng; Phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ khác trong Ban để thực hiện những nhiệm vụ chung do lãnh đạo Ban phân công
 Điện thoại: 062.3833864


     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các phòng chức năng - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech