LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

Lĩnh vực đầu tư

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

                                                                   

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Ghi chú

I

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

1

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Căn cứ theo Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết  định   chủ   trương đầu tư

2

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

nt

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu

3

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

nt

Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư

4

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp  tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

nt

Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

5

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định  chủ trương đầu

nt

Ban Quản lý các KCN Bình Thuận cấp GCNĐKĐT

6

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

nt

Ban Quản lý các KCN Bình Thuận cấp GCNĐKĐT

7

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng  ký đầu

nt

Ban Quản lý các KCN Bình Thuận điều chỉnh GCNĐKĐT

8

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

nt

Ban Quản lý các KCN Bình Thuận điều chỉnh

9

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký  đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

nt

Ban Quản lý các KCN Bình Thuận điều chỉnh GCNĐKĐT

10

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

nt

Ban Quản lý các KCN Bình Thuận điều chỉnh GCNĐKĐT

11

Chuyển nhượng dự án đầu tư

nt

Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh; Ban Quản lý các KCN quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư; Ban Quản lý các KCN Bình Thuận điều chỉnh GCNĐKĐT

12

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

nt

Ban Quản lý các KCN Bình Thuận điều chỉnh GCNĐKĐT

13

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án,  quyết định của tòa án, trọng tài

nt

Ban Quản lý các KCN Bình Thuận điều chỉnh GCNĐKĐT

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

nt

Ban Quản lý các KCN Bình Thuận cấp lại GCNĐKĐT

15

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

nt

Ban Quản lý các KCN Bình Thuận hiệu đính thoog tin GCNĐKĐT

16

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

nt

Ban Quản lý các KCN Bình Thuận tiếp nhận

17

Giãn tiến độ đầu tư

nt

Ban Quản lý các KCN Bình Thuận có ý kiến bằng văn bản

18

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

nt

Ban Quản lý các KCN Bình Thuận ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án

19

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

nt

Ban Quản lý các KCN Bình Thuận ghi nhận tình trạng chấm dứt hoạt động của dự án

20

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

nt

Ban Quản lý các KCN Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận

21

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

nt

Ban Quản lý các KCN Bình Thuận quyết định thu hồi Giấy chứng nhận

22

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

nt

Ban Quản lý các KCN Bình Thuận cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

23

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

nt

Ban Quản lý các KCN Bình Thuận cung cấp

24

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

nt

Ban Quản lý các KCN Bình Thuận ra văn bản  quyết định

25

Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý

nt

Ban Quản lý các KCN Bình Thuận

26

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý

nt

Ban Quản lý các KCN Bình Thuận

II

LĨNH  VỰC HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA CÁC DỰ ÁN

 ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

1

Cấp giấy phép thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hoặc cấp bổ sung mục tiêu hoạt động thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, không đồng thời thực hiện quyền phân phối hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá

Căn cứ theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 06/01/2014 của UBND tỉnh về việc công bố thử tục hành chính được sửa đổi, thay thế và bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương Bình Thuận

Ban Quản lý các KCN Bình Thuận cấp

2

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

nt

Ban Quản lý các KCN Bình Thuận cấp

3

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư kèm theo giấy cấp Giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

nt

nt

4

Cấp giấy phép thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa gắn với thành lập doanh nghiệp

nt

nt

5

Cấp giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

nt

nt

6

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do điều chỉnh nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

nt

nt

7

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư kèm theo cấp Giấy phép kinh doanh do điều chỉnh nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

nt

nt

8

Cấp phép bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá

nt

nt

9

Cấp sửa đổi thông tin đăng ký Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

nt

nt

10

Cấp sửa đổi Giấy phép kinh doanh do bổ sung nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

nt

nt

11

Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

nt

nt

12

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất

nt

nt

13

Cấp sửa đổi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ do thay đổi thông tin đăng ký

nt

nt

14

Cấp sửa đổi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ do thay đổi quy mô của cơ sở bán lẻ

nt

nt

15

Cấp sửa đổi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ do bổ sung nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ

nt

nt

16

Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

nt

nt

17

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất đã được thành lập theo quy định của pháp luật nhưng chưa được cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP

nt

nt

III

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

1

Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Quyết định số 3686/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc công bố thủ tục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ban quản lý các Khu công nghiệp

Ban Quản lý các KCN Bình Thuận cấp

2

Cấp  lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

nt

nt

3

Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

nt

nt

4

Gia hạn giấy phép thành lập Văn hòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

nt

nt

5

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

nt

nt

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer - KCN
Skip portletPortlet Menu

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer - KCN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer - KCN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer - KCN
Skip portletPortlet Menu

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
Thủ tục hành chính - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech