Quyết định thủ tục hành chính BQL các KCN

Hổ trợ pháp lý

Quyết định thủ tục hành chính BQL các KCN

Mời liên kết đến trang Thủ tục hành chính của tỉnh: http://tthc.binhthuan.gov.vn/

- File Quyết định 926/QĐ-UBND

- File Phụ lục đính kèm theo Quyết định 926/QĐ-UBND

- File Quyết định 2086

- File Phụ lục đính kèm theo Quyết định 2086

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech